Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Drukuj

 

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

GMINA KOTUŃ

Wójt Gminy Kotuń –Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowychw powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnymw 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Kotuń. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

1) być pełnoletnim,

2) zamieszkiwać na terenie Gminy Kotuń,

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,

2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Wymagane dokumenty:

1)Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:–imienia i nazwiska,–adresu zamieszkania,–telefonu,–adresu email.

2)  Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).

3)Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy w Kotuniu ul. Siedlecka 56C, 08-130 Kotuń z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego –Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Uwagi:Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wójt

/-/ Grzegorz Góral

 

Pliki do pobrania

1. Procedura naboru

2. Plakat

3. Oświadczenie o niekaralności

4. Ogłoszenie

5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych.

6. Formularz zgłoszeniowy.